Automatik Spritzpistole WIWA 300

Auto­ma­tik­spritz­pis­to­le WIWA 300